Grażyna Dominiak Tychy Polska

12 czerwca 2016

Grażyna Dominiak Tychy Polska Europa

Grażyna Dominiak Tychy Polska Europa: 

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / mecenat:

Grażyna Dominiak jest przyjacielem i protektorem salonu wystawowego Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy.

Grażyna Dominiak Tychy Polska / kontakt:

Grażyna Dominiak.

43-10 Tychy,ul. Żwakowska 8/66.

grazyna.dominiak@hotmail.com  .

tel. +48 662 453 795 .

Podsumowanie zawodowe Grażyny Dominiak:

Grażyna Dominiak Tychy Polska / OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:

Na ich szczególną uwagę zasługują:

Uzyskanie Dyplomu w uznaniu za najlepsze rezultaty w dystrybucji produktów Bancassurance w 2006 roku od PKO Bank Polski S.A. oraz Biura Bancassurance PZU S.A.- Warszawa, styczeń 2007 r.

Otrzymanie zaproszenia na II Konwent Sprzedawców PKO Banku Polskiego S.A. wręczonego przez Sekretariat Wiceprezesa Zarządu Banku.

Gratulacje wejścia do Grona Najlepszych Sprzedawców – 10 listopada 2010 roku.

Udział w II Konwencie Sprzedawców PKO Banku Polskiego S.A. w dniach 24-26 listopada 2010 r. w Hotelu Ossa Congress & SPA.

DYPLOM PKO Bank Polski.

otrzymuje .

Pani Grażyna Dominiak .

za doskonałe wyniki w konkursie „Mistrzowie Sprzedaży 2014, który odbył się w terminie 1 października 2014 roku – 31 marca 2015 roku.

podpis – Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, podpis – Adrian Adamowicz Dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej.

Certyfikaty:

Grażyna Dominiak Tychy Polska / CERTYFIKATY:

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI i FINANSÓW .

Zaświadczenie o ukończeniu cyklu szkoleniowego Pani Grażyna Dominiak ukończyła cykl szkoleniowy „Pogłębiona analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych” zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach. Program nauczania obejmował 72 godziny dydaktyczne.

Nr 1345/98 Katowice, dnia 23.07.98 r.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI i FINANSÓW.

Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium „Pogłębiona analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Sesja I” zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach w okresie od dnia 15.06.1998 r. do dnia 19.06.1998 r.

Nr 1289/98 Katowice, dnia 19.06.1998 r.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI i FINANSÓW.

Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium „Pogłębiona analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Sesja II” zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach w okresie od dnia 20.07.1998 r. do dnia 24.07.1998 r.

Nr 1345/98 Katowice, dnia 24.07.1998 r.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY.

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium „Prawne zabezpieczenie spłaty kredytów i egzekucja należności z tych zabezpieczeń” zorganizowanym przez Oddział Regionalny w Katowicach w okresie od dnia 03.06.1998 r. do dnia 05.06.1998 r.

Nr 21/2/98.

Korporacja ROMANISZYN Ośrodek Doskonalenia Kadr Bankowości i Zarządzania, 64-920 Piła.

Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium „Marketing bankowy” zorganizowany przez PKO BP Oddział Regionalny w Katowicach w okresie od dnia 12.11.1996 r. do dnia 14.11.1996 r.

Nr 3848/96 Krynica dnia 14.11.1996 r.

Biuro Doradztwa i Szkolenia SYNERGIA 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 17 m. 153

Pani Grażyna Dominiak ukończyła w dniu 23.10.96 3-dniowe seminarium „Skuteczne negocjacje”. Program seminarium obejmował następujące zagadnienia: wprowadzenie do psychologii porozumiewania się, nowoczesna strategia negocjacji, style negocjacji, techniki negocjacji, doskonalenie praktycznych umiejętności w prowadzeniu skutecznych negocjacji, język ciała, dobre obyczaje w negocjacjach.

Zaświadczenie wydano na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty nr 154/K/93.

PKO Bank Polski Organizator Szkolenia.

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Pan(i): Grażyna Dominiak. Po zaliczeniu testu pisemnego ukończył(a): SZKOLENIE OKRESOWE dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Szkolenie zorganizowano w formie samokształcenia kierowanego przez PKO BP SA w okresie od dnia: 2016-04-28 do dnia 2016-05-10.

Celem szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

b) metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

d) postępowania w razie wypadków oraz sytuacjach awaryjnych.

Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.).

pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora kształcenia.

Nr rejestru: 2757 / 218 / 2016 Katowice 2016-05-10.

BYDGOSKA SZKOŁA BANKOWA – Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy.

BSB.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadcza się, że Pan/i Grażyna Dominiak.

ukończyła kurs nt. „Kasjera złotowo-walutowego”.

w wymiarze 24 godz. dydaktycznych, w tym 9 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć praktycznych.

zorganizowane przez Bydgoską Szkołę Bankową – Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz.

w okresie od dnia 07 marca do dnia 09 marca 2016 r.

Celem kursu było uzupełnienie wiedzy z zabezpieczenia banknotów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych emisji, przekazanie praktycznych metod rozpoznawania falsyfikatów oraz przygotowanie do pracy na stanowiskach kasjerskich i bezpośredniej obsługi  klienta.

Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 186).

Bydgoszcz dnia 09.03.2016 r.

Nr z rejestru 0531/BSB/2016.

DYREKTOR.

Zofia Skorupska-Bielecka.

podpis i pieczęć dyrektora placówki kształcenia ustawicznego.

Grażyna Dominiak Tychy Polska / laureat konkursu.

LAUREAT KONKURSU „ŁOWCY NAGRÓD” PKO BANKU POLSKIEGO 2016 (Zaproszenie na SPOTKANIE DLA LAUREATÓW KONKURSU „ŁOWCY NAGRÓD” PKO BANKU POLSKIEGO w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016 roku w pięciogwiazdkowym hotelu Sofitel Victoria w Warszawie przy ul. Królewskiej 11.

.

DYPLOM PKO Bank Polski.

otrzymuje .

Pani Grażyna Dominiak .

za doskonałe wyniki w konkursie „Łowcy Nagród” i zdobycie nagrody 1 stopnia.

Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

podpis – Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, podpis – Grzegorz Oszast Dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej.

.

Grażyna Dominiak Tychy Polska / Z CIEKAWYMI TEGO ŚWIATA:

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a1 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a1 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a2 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a2 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a3 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a3 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a4 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a4 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a5 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a5 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a6 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a6 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a7 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a7 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a8 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a8 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a9 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a9 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a10 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a10 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a11 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a11 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a12 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a12 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a13 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a13 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a14 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a14 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a15 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a15 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a16 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – 1a16 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a17 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska 1a17 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a18 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Polska 1a18 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Babia Góra - granica polsko-słowacka - sierpień 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Babia Góra – granica polsko-słowacka – sierpień 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / w górach.

Babia Góra inaczej nazywana również Diablakiem to masyw górski w Pasmie Babiogórskim (należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich), którego zwieńczeniem jest szczyt Babiej Góry o wysokości 1725 m n. p. m.

Grażyna Dominiak - Babia Góra - sierpień 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Babia Góra – sierpień 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Gdańsk - Neptun 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Gdańsk – Neptun 2003 – DOMINIAK AH

Zabytkowa Fontanna Neptuna w Gdańsku, która stoi na Długim Targu, przed wejściem do Dworu Artusa.

Grażyna Dominiak - Gdańsk - Żuraw – zabytkowy dźwig portowy najstarszy zachowany w Europie - 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Gdańsk – Żuraw – zabytkowy dźwig portowy najstarszy zachowany w Europie – 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - HEL 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – HEL 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Solina Zalew Soliński 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Solina Zalew Soliński 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Międzynarodowy Zlot Motocykli w Solinie - 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Międzynarodowy Zlot Motocykli w Solinie – 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - KORBIELÓW - 2003. 09. 14 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – KORBIELÓW – 2003. 09. 14 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Karkonosze - Karpacz - Śnieżka (1602 m n.p.m.) - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Karkonosze – Karpacz – Śnieżka (1602 m n.p.m.) – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Świątynia Wang - Karpacz - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Świątynia Wang – ulica Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / wycieczka:

Ewangelicki kościół parafialny – Kościół Górski Naszego Zbawiciela (powszechnie znany jako Kościół Wang lub Świątynia Wang).

Grażyna Dominiak - Trzy Korony - najwyższy szczyt Pienin Środkowych - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Trzy Korony – najwyższy szczyt Pienin Środkowych – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Zamek Niedzica lipiec 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Zamek Niedzica lipiec 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Zakopane Krupówki Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza – skocznia narciarska 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Zakopane Krupówki Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza – skocznia narciarska 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Gubałówka 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Gubałówka 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Krościenko nad Dunajcem 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Krościenko nad Dunajcem 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - SANOCZEK sierpień 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – SANOCZEK sierpień 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Poręba 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Poręba 2003 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - ulica Niepodległości Nowa Ruda stacja paliw Orlen 2003 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – ulica Niepodległości Nowa Ruda stacja paliw Orlen 2003 – DOMINIAK AH. .

Nowa Ruda to zespół miejski w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Akumulacja w zredukowaniu między Górami Stołowymi i Górami Sowimi. Reguły miejskie wypracowała sobie przed 1352 rokiem. Kilkakrotnie podporządkowywała się destrukcji prowokowanej pożarami i działaniami wojennymi. Od 1742 roku przetaczała się w lamusie Prus. W 2 poł. XVIII w. szlagierowe centrum sukiennictwa i płóciennictwa, czynne na eksport. Od poł. XIX w. eksploatowano tu węgiel kamienny i miedzi, od 1873 roku – łupki ogniotrwałe. Nowa Ruda jest również otoczona kultem zakładu przemysłu jedwabniczego, browaru, koncernu mebli i cargo z kartonu. Szczyci się barokowym kompleksem z XVII-XVIII w. W następnej kolejności na Górze św. Anny sanktuarium barokowym z XVII w.

.

Jezioro Paprocańskie - Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany 2004 05 30

Jezioro Paprocańskie – Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany 2004 05 30

Grażyna Dominiak - Ojców - Maczuga Herkulesa - czerwiec 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Ojców – Maczuga Herkulesa – czerwiec 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / w parku:

Maczuga Herkulesa to najpopularniejszy ostaniec – zbudowany z twardych wapieni skalistych w Ojcowskim Parku Narodowym.

Grażyna Dominiak Frydman 2004 lipiec 3 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Frydman 2004 lipiec 3 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Frydman 2004 lipiec 4 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Frydman 2004 lipiec 4 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Kopalnia soli Wieliczka - Ostatnia Wieczerza - 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Kopalnia soli Wieliczka – Ostatnia Wieczerza – 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Jugów powiat Nowa Ruda 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – ulica Grzybowska 23, Jugów powiat Nowa Ruda 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 4 Czechy 01. 08. 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 4 Czechy 01. 08. 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 3 Czechy 01. 08. 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 3 Czechy 01. 08. 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 2 Czechy 01. 08. 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 2 Czechy 01. 08. 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 1 Czechy 01. 08. 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Teplickie Skalne Miasto (czes. Teplické skalní město) 1 Czechy 01. 08. 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Wambierzyce Bazylika w Wambierzycach 2004 lipiec 3 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Wambierzyce Bazylika w Wambierzycach 2004 lipiec 3 – DOMINIAK AH

WAMBIERZYCE, wieś w powiecie kłodzkim (dawniej noworudzkim), w gminie Radków, w województwie dolnośląskim (dawniej wrocławskim), u podnóża Gór Stołowych. Późnobarokowy kościół pielgrzymkowy z monumentalnymi schodami (1695–1730) i zespół kaplic kalwaryjnych.

Grażyna Dominiak Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) - jest najwyższym szczytem Gór Stołowych 2 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) – jest najwyższym szczytem Gór Stołowych 2 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Błędne Skały - Góry Stołowe osobliwy labirynt skalny - 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Błędne Skały – Góry Stołowe osobliwy labirynt skalny – 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Fryderyk Chopin - Dworek Chopina - Duszniki Zdrój 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Fryderyk Chopin – Dworek Chopina – Duszniki Zdrój 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Pijalnia Wód Mineralnych - Duszniki Zdrój 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Pijalnia Wód Mineralnych – ulica Wojska Polskiego 6A, 57-340 Duszniki Zdrój – 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Zakopane - Kalatówki 2004 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Zakopane – Kalatówki 2004 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Las w Tychach - Aleja Bielska - 2004 12 15 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Las w Tychach – Aleja Bielska – 2004 12 15 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak ufundowała kamień PAMIĘTAMY 10 kwietnia 2010 Tychy Żwakowska (działka 4549/26 należąca do Gminy Tychy) - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak ufundowała kamień PAMIĘTAMY 10 kwietnia 2010 Tychy Żwakowska (działka 4549/26 należąca do Gminy Tychy) – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / ku pamięci:

Aby uczcić pamięć tragicznie zmarłych – parę Prezydencką oraz wybitnych Polaków w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem oraz mord w lesie Katyńskim. Miejsce ZIELONE TYCHY KULTURA.

Grażyna Dominiak - Park Radziwiłłowski - Biała Podlaska 13-14 czerwca 2015 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Park Radziwiłłowski – Biała Podlaska 13-14 czerwca 2015 – DOMINIAK AH

13/14 czerwca 2015 (sobota/niedziela) – Park Sztuki – działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim – ulica Warszawska, 21-500 Biała Podlaska.

Grażyna Dominiak i Janosik - Szczyrk Urząd Miasta 19 czerwca 2016 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak i Janosik – ul. Beskidzka 4, Szczyrk Urząd Miasta 19 czerwca 2016 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak SKRZYCZNE - kolej linowa - Szczyrk 19 czerwca 2016 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – SKRZYCZNE – kolej linowa – Szczyrk 19 czerwca 2016 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Wadowice - BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO (rzeźba) - 2016 06 25 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Wadowice – BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO (rzeźba) – 2016 06 25 – DOMINIAK AH

„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”.

Grażyna Dominiak - Wadowice - JAN PAWEŁ II (rzeźba) - 2016 06 25 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Wadowice – JAN PAWEŁ II (rzeźba) – 2016 06 25 – DOMINIAK AH

Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

Wadowice: kościół parafialny (1791–98, XIX w., prezbiterium z XV w.), dwór klasycystyczny zwany Mikołaj (1 poł. XIX w.), kilka domów późnoklasycystycznych). Prawa miejskie przed 1227 r.

Grażyna Dominiak - Wadowice - św. MICHAŁ ARCHANIOŁ (rzeźba) - 2016 06 25 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Wadowice – św. MICHAŁ ARCHANIOŁ (rzeźba) – 2016 06 25 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / Wadowice:

„KTÓŻ JAK BÓG”.

Grażyna Dominiak - Wadowice - Jezus Chrystus (rzeźba) - 2016 06 25 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Wadowice – Jezus Chrystus (rzeźba) – 2016 06 25 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / przed rzeźbą Chrystusa:

„Oto Serce, które tak bardzo ludzi umiłowało”.

Grażyna Dominiak Wadowice - Jezus Chrystus (rzeźba) - 2016 06 25 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Wadowice – Jezus Chrystus (rzeźba) – 2016 06 25 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / przy rzeźbie:

„JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM I ZNAM MOJE OWCE, A MOJE MNIE ZNAJĄ”.

Grażyna Dominiak Wadowice - Szymon syn Jana (rzeźba) - 2016 06 25 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Wadowice – Szymon syn Jana (rzeźba) – 2016 06 25 – DOMINIAK AH

„PANIE, TY WSZYSTKO WIESZ, TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM”.

Grażyna Dominiak - ŁĄKA - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Łące - 2016 07 02 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – ŁĄKA – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Łące – 2016 07 02 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Przełęcz Salmopolska, czyli Biały Krzyż - 2016 07 02 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Przełęcz Salmopolska, czyli Biały Krzyż – 2016 07 02 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Malinowa Przełęcz - 2016 07 02 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Malinowa Przełęcz – 2016 07 02 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - Szlak Imienia Stanisława Huli - 2016 07 02 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Szlak Imienia Stanisława Huli – 2016 07 02 – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak - Malinowa Skała - 2016 07 02 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak – Malinowa Skała – 2016 07 02 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - SZYNDZIELNIA 1028 m n.p.m. - 2016 07 05 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – SZYNDZIELNIA 1028 m n.p.m. – 2016 07 05 – DOMINIAK AH.

Szyndzielnia, szczyt w Beskidzie Śląskim, na pn. od Klimczoka. Wysokość 1031 m n.p.m.. Stok zalesiony, schronisko PTTK. Stacja kolejki linowej z doliny Olszówki koło Bielska Białej, nartostrada.

Grażyna Dominiak - SZYNDZIELNIA Schronisko PTTK - 2016 07 05 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – SZYNDZIELNIA Schronisko PTTK – 2016 07 05 – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak - KLIMCZOK 1117 m n.p.m. - 2016 07 05 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – KLIMCZOK 1117 m n.p.m. – 2016 07 05 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak - ŹRÓDŁO SIOSTRY ŁUCJI i figury Dzieci Fatimskich na Dębowcu - 2016 07 05 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska – Dębowiec – ŹRÓDŁO SIOSTRY ŁUCJI i figury Dzieci Fatimskich na Dębowcu – 2016 07 05 – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego - pozostałości zamku królewskiego - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego – pozostałości zamku królewskiego – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - Mochnaczka Niżna, Droga Krajowa 75. Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – Mochnaczka Niżna, Droga Krajowa 75. Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - ulica Zieleniewskiego Krynica-Zdrój - hodowla danieli - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – ulica Zieleniewskiego Krynica-Zdrój – hodowla danieli – DOMINIAK AH.

Daniel, dama dama, gatunek z rodziny pełnorożców. Długość ciała samca (byka) do 140 cm, wysokość w kłębie do 120 cm, waga do 120 kg. Samica (łania) jest mniejsza. Ubarwienie najczęściej brązowawe w białe cętki. Spód szyi, tułowia, wewnętrzna strona kończyn (badyli) oraz plama około ogona (lustro) – białe. Wzdłuż grzbietu przebiega ciemna pręga. Znane są również, zwłaszcza w hodowli, osobniki zupełnie białe lub brudnobiałe oraz ciemnobrunatne lub prawie czarne. Budowa ciała krępa, szyja dość krótka, ogon (kwiat) stosunkowo długi. Rogi występują tylko u samca i są zmieniane co roku.

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - aleja Nikifora, Krynica-Zdrój - NIKIFOR 1895-1968 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – aleja Nikifora, Krynica-Zdrój – NIKIFOR 1895-1968 – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - Muszla koncertowa - Jan Kiepura, Krynica-Zdrój, aleja Nowotarskiego - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – Muszla koncertowa – Jan Kiepura, Krynica-Zdrój, aleja Nowotarskiego – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - Pomnik Adama Mickiewicza – usytuowany u zbiegu Deptaku i Bulwarów Dietla, pod samym zboczem Góry Parkowej Krynica-Zdrój - Adam Mickiewicz - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – Pomnik Adama Mickiewicza – usytuowany u zbiegu Deptaku i Bulwarów Dietla, pod samym zboczem Góry Parkowej Krynica-Zdrój – Adam Mickiewicz – DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 - Bulwary Dietla 19, 33-380 Krynica-Zdrój - ROMANÓWKA - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-07 – Bulwary Dietla 19, 33-380 Krynica-Zdrój – ROMANÓWKA – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak 2016-07-08 - Sądecki Park Etnograficzny -1968 - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-08 – Sądecki Park Etnograficzny -1968 – DOMINIAK AH

Miasteczko Galicyjskie, ulica Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz.

Grażyna Dominiak 2016-07-08 - KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK - PLAC ŚWIĘTEJ KINGI 1 - Stary Sącz - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak 2016-07-08 – KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK – PLAC ŚWIĘTEJ KINGI 1 – Stary Sącz – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak 2016-07-08 - Stary Sącz - kościół parafialny pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu - DOMINIAK AH

Grażyna Dominiak Tychy Polska / 2016-07-08 – Stary Sącz – kościół parafialny pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu – DOMINIAK AH.

Grażyna Dominiak Tychy Polska / cel:

SOJUSZNIK KULTURY I PARTNER Muzeum:

ZAPRASZAM NA DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

.

Grażyna Dominiak Tychy Polska Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™ portal

Grażyna Dominiak Tychy Polska Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™ portal

.

Wizytówka Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

Grażyna Dominiak Tychy Polska Wizytówka Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

.

Wizytówka Muzeum parking udogodnienia dla kierowców

Grażyna Dominiak Tychy Polska Wizytówka Muzeum parking udogodnienia dla kierowców

.

Wizytówka Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

Grażyna Dominiak Tychy Polska Wizytówka Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

One Response to Grażyna Dominiak Tychy Polska

  1. admin says:

    Informacja gospodarcza o firmach, biznesowa, turystyczna, geograficzna, kulturalna, podatkowa oraz kulturowa .

Content | Menu | Access panel