Gabinet Terapeutyczny w Tychach

25 czerwca 2018

Gabinet Terapeutyczny w Tychach – zapraszamy 

Gabinet Terapeutyczny w Tychach 

Gabinet Terapeutyczny w Tychach – zapraszamy do naszego GABINETU TERAPEUTYCZNEGO, gdzie odpłatnie można skorzystać z zajęć indywidualnych jak i grupowych.

.

Gabinet Terapeutyczny w Tychach - zapraszamy

Gabinet Terapeutyczny w Tychach – zapraszamy

.

Gabinet Terapeutyczny w Tychach – nasz adres

.

43-100 Tychy osiedle L.

ul. Legionów Polskich 36 b.

Phone: +48 698 035 035 

E-mail: pracowniaedukacyjna@onet.pl 

Website: www.pracownia-edukacyjna.pl

Pracownia Edukacyjna Elitarny Punkt Przedszkolny . 

• Specjalistyczny Punkt Przedszkolny .

• Zespół WWR w Pracowni Edukacyjnej

.

Gabinet Terapeutyczny – oferta 

.

• konsultacje pschologiczne i pedagogicznee.

• diagnoza i terapia psychologiczna i pedagogiczna.

•  diagnoza i terapia logopedyczna.

• terapia neurorozwojowa dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnych intelektualnie.

• rehabilitacja ruchowa metodą Bobath, Knillów, Sl.

• zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

• terapia ręką.

• zajęcia wspomagające naukę czytania z elementami metody krakowskiej.

• zajęcia z zakresu efektywnej nauki (szybkie czytanie, techniki pamięciowe).

• zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne.

• korepetycje, warsztaty sensoryczne, urodziny.

.

Gabinet Terapeutyczny w Tychach – ciekawostki

.

LOGOS [gr. lógos „słowo, pojęcie, rozum], filoz., rel. w filozofii staroż. prawo rządzące zjawiskami przyrody. Bezosobowy ład świata, rozum kosmiczny.

W staroż. filozofii chiń. pokrewną treść wyrażało pojęcie tao, w ind. – buddyjska dharma.

Do filozofii gr. pojęcie to wprowadził Heraklit z Efezu, w którego doktrynie Logos wyrażał:

• w płaszczyźnie ontologicznej – niezmienność związków i stosunków zachodzących wśród powszechnej zmienności rzeczy (oznaczając materialistycznie interpretowany rozum kosmiczny).

• w płaszczyźnie teorio-poznawczej – podmiotową zdolność poznawczą, wynikającą z uczestnictwa rozumu jednostki w Logos.

Koncepcję Logos przejęła od Heraklita filozofia stoicka rozwijająca tezy o wszechjedności świata i tożsamości praw rządzących makro- i mikrokosmosem. Nawiązujący do elementów stoicyzmu pitagorejski nurt hellenistycznej filozofii gnostycznej, uznając Logos – rozum kosmiczny – za naczelną zasadę istnienia i działania, utożsamiał go z bogiem. Nurt ten boga pojmował jako istotę bezosobową, zarazem transcendentną, jak i immanentną wobec świata.

W gradualistycznym (gradualizm) systemie Filona z Aleksandrii i emanacyjnym (emanacja) systemie Plotyna Logos przybrał postać hipostazy bożego rozumu („słowa”).

Przejęta z neoplatonizmu koncepcja Logos, rozwijana, następnie przez wykształconych filozoficznie apologetów, katechetów i dogmatyków chrześc., doprowadziła do pojmowania go jako jednej z trzech osób Trójcy Św.

W tym też znaczeniu idea Logos, jako drugiej osoby Trójcy – Syna Bożego, przez którego Bóg powołał do życia świat.w akcie kreacji, została wprowadzona do wyobrażeń chrześc. przez Jana Ewangelistę i ugruntowana w filozofii chrześcijańskiej przez św. Augustyna.

Takie pojmowanie LOGOS utrzymywało się w filozofii średniowiecznej. W filozofii nowoż. pojęcie LOGOS występowało jako równoznacznik umysłu, rozumu.

.

.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel