BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura

7 stycznia 2017

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura:

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura DOMINIAK AH™.

.

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura / Zielone Tychy Kultura /DOMINIAK AH™

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura / Zielone Tychy Kultura / DOMINIAK AH™

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA HENRYK JAN DOMINIAK NIUS DOMINIAK AH™ WIZYTÓWKA

BRZOZA DOMINIAK AH™

.

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura / ZIELONE TYCHY KULTURA to działka 4549/26, gdzie zieleń tworzy plan Miasta Tychy. 

.

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura / BRZOZA:

BRZOZA, Betula, rodzaj z rodziny brzozowatych. Obejmuje 40 gatunków, występujących na półkuli pn. Głównie w strefie zimnej i umiarkowanej. Są to jednopienne drzewa lub krzewy. Liście zwykle jajowatotrójkątne lub rombowe. Kora biała lub szara, kwiaty zebrane w kotki, u naszych gatunków kwitną w kwietniu i maju. Owocem jest oskrzydlony orzeszek. W Polsce rośnie 7 gatunków. W miejscach wilgotnych lub suchych na nizinach i w dolnych partiach górskich pospolita jest brzoza brodawkowata, Betula verrucosa. Do 20 m wysokości, o łuszczącej się poprzecznie białej korze i gałązkach pokrytych brodawkami. Liście lecznicze (o właściwościach moczopędnych). Rośnie jako domieszka, głównie w lasach iglastych, rzadziej tworzy niewielkie zwarte drzewostany. Zbliżona do niej, lecz dość rzadka jest brzoza czarna, Betula obscura. Do 15 m wysokości, o ciemnoszarej lub prawie czarnej korze. Rośnie w pd.-zach. i środkowej części kraj. Chroniony, endemicznie gat. (w Dolinie Ojcowskiej) brzoza ojcowska, Betula oycoviensis, tworząca małe drzewka lub formy krzewiaste. Do pospolitych w wilgotnych siedliskach na niżu – na zrębach leśnych, brzegach leśnych, brzegach rzek i torfowiskach – należy brzoza omszona, Betula pubescens. Drzewo lub wysoki krzew o białej korze i gałązkach za młodu omszonych. Gatunek bardziej północny o liściach leczniczych. W Tatrach i Sudetach , głównie powyżej górnej granicy lasu, występuje brzoza karpacka, Betula carpatica, krzew lub niskie drzewko o ciemnej korze. Do brzóz krzaczastych należy brzoza niska, Betula humilis, osiągająca 2 m wysokości, o liściach podłużnych, ostro ząbkowanych. Również brzoza karłowata, Betula nana, dorastająca do 80 cm wysokości, o liściach okrągłych, tępo ząbkowanych. Występuje w tundrze, lasotundrze i na torfowiskach w strefie leśnej. U nas oba gatunki rosną rzadko, na torfowiskach pn. i pd. Polski. Są reliktami polodowcowymi. Spośród odmian ogrodowych brzozy brodawkowatej na uwagę zasługują: odmiana stożkowa (Betula verrucosa var. fastigiata). Także odmiana purpurowolistna (Betula verrucosa var. porpurea) oraz odmiana zwisająca (Betula verrucosa var. Youngi), o nieregularnej, parasolowatej koronie. Jedną z najczęściej sadzonych brzóz obcego pochodzenia (z Kanady) jest brzoza papierowa (Betula papyrifera), do 30 m wysokości, o korze kredowobiałej od samej ziemi i dużych liściach, długo zachowujących
zieloną barwę. Betule są wybitnie światłolubne, mało wymagające w zakresie klimatu i gleby. Rozmnaża się je z nasion, odmiany ogrodowe – wegetatywnie.

.

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura / DECYZJA:

Działając zgodnie z DECYZJĄ NR 3636/OS/2016 z dnia 29 grudnia 2016 wydaną przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO, zaplanowane zostało usunięcie poprzez wycinkę 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 110 cm, z działki geodezyjnej numer 4549/26 położonej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach.

Za usunięcie drzewa nie naliczono opłaty.

Wyznaczony termin usunięcia drzewa jest do 30 czerwca 2017 r. Usunięcie drzewa winno nastąpić w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków (okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października).

Zezwolenie na usunięcie drzewa – uzależnione jest od wykonania nasadzenia zastępczego na terenie działki geodezyjnej numer 4549/26, położonej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach w postaci – 1 sztuki drzewa z gatunku wiśnia piłkowana. Do nasadzenia należy wykorzystać sadzonkę o obwodzie pnia wynoszącym przynajmniej 14 cm (obwodu na wysokości 1 m od powierzchni gruntu) z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową. Nasadzenie należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zieleń po nasadzeniu winna być właściwie zabezpieczona i systematycznie podlewana.

Ustalono termin wykonania nasadzenia do 31 grudnia 2017 r. O nasadzeniu drzewa należy poinformować Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia powyższej czynności , powołując się na numer i znak niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE.

Wnioskodawca (Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak) zwrócił się o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu działki geodezyjnej numer 4549/26 położonej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach.

Podczas oględzin sporządzono protokół oraz dokumentację fotograficzną, które stanowią dowody w przedmiotowej sprawie. W trakcie oględzin potwierdzono, iż objęte wnioskiem drzewo z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie 110 cm jest w złym
stanie fitosanitarnym. Drzewo posiada wypróchnienie wgłębne, pień drzewa jest odchylony od pionu o około 45° w kierunku chodnika. Powyższe drzewo ze względu na stan zdrowotny oraz położenie stanowi zagrożenie dla ludzi oraz mienia w istniejących
obiektach budowlanych. W trakcie oględzin w obrębie przeznaczonego do usunięcia drzewa nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, rozumianych jako wyodrębnione na podstawie ustawy gatunki dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów wymagające zabezpieczenia przed degradacją i stanowiące przedmiot ochrony gatunkowej. Ponadto w obrębie drzewa nie stwierdzono gniazd ptasich oraz budek lęgowych.

W myśl art. 86 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody nie naliczono opłaty za usunięcie drzewa ponieważ nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.

Zgodnie z art.83c ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, wydając zezwolenie na usunięcie zieleni uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych wzięto pod uwagę dostępność miejsc do nasadzenia oraz rozmiary usuwanego drzewa, a także jego wartość przyrodniczą i kulturową oraz funkcję pełnioną w ekosystemie, a także walory krajobrazowe i lokalizację. Wymiar nasadzeń zastępczych, za usunięcie drzewa, jest zgodny z projektem nasadzeń przedłożonych przez stronę wraz z wnioskiem. Tutejszy
Organ uznał, iż zaproponowany przez stronę wymiar kompozycji przyrodniczej jest wystarczający.

.

BRZOZA verrucosa Zielone Tychy Kultura / Interesujące: 

HERB .

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel